Danh mục lưu trữ: Woocommerce

Hiển thị logo, tiêu đề trang, slogan với ảnh và tiêu đề danh mục sản phẩm, thương hiệu

– Chỉ hiển thị trong trang sản phẩm duy nhất:
Thay thế logo, tiêu đề trang, slogan (title, description – blog info) bằng tiêu tên Danh mục sản phẩm, và ảnh đại diện danh mục sản phẩm.

Tạo trang giới thiệu sản phẩm theo thương hiệu.

if ( is_product()) {
  global $post;  
  $terms = get_the_terms( $post->ID, 'product_cat' );
    foreach ($terms as $term) {
  $product_cat_id = $term->term_id;
    break;
  }
  // get the thumbnail id user the term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $product_cat_id, 'thumbnail_id', true ); 
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
    echo '<img src="'.$image.'" alt="" class="custom-logo" />';
              
  global $post, $product;
  $categ = $product->get_categories();
    ?>
  <h1 class="site-title"><?php echo $categ; ?></h1>
  <?php
  global $post, $product;
    $categ = $product->get_categories();
    $term = get_term_by ( 'name' , strip_tags($categ), 'product_cat' ); ?>
  <h2 class="site-description"><?php bloginfo( 'description' ); ?></h2>
}

Hiển thị ảnh thay thế cho Logo trong Danh Mục Sản Phẩm Woocommerce

Đôi khi chúng ta cần sử dụng ảnh đại diện chuyên mục sản phẩm để thay thế cho Logo. Đặc biệt đối với các danh mục sản phẩm theo thương hiệu…

<?php
// verify that this is a product category page
  if ( is_product_category() ){
  global $wp_query;
              
  // get the query object
  $cat = $wp_query->get_queried_object();
              
  // get the thumbnail id using the queried category term_id
  $thumbnail_id = get_woocommerce_term_meta( $cat->term_id, 'thumbnail_id', true ); 
              
  // get the image URL
  $image = wp_get_attachment_url( $thumbnail_id ); 
              
  // print the IMG HTML
  ?> <span class="custom-logo"> <?php echo "<img src='{$image}' alt='' width='auto' height='80' />"; ?> </span> <?php
  }
?>